Tiêu chuẩn là 10 ppb (Mức độ tối đa cho phép theo tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam)